Adatkezelési Tájékoztató

BEVEZETÉS

Dr. Irsevicsné Mezei Nikolett Ágnes e.v. (cím: 2092 Budakeszi, Reviczky utca
124., adószám: 66730309-1-33) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti
magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi
tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
http://dermartist.hu/
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
http://dermartist.hu/adatvedelem
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Dr. Irsevicsné Mezei Nikolett Ágnes e.v.
Székhely: 2092 Budakeszi, Reviczky utca 124.
E-mail: info@dermartist.hu
Telefon: +36 (30) 215 5605

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
  vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
  helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
  genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
  vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
  gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
  lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
  történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
  törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
  önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
  az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
 4. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

3

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
  vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 2. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
  attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
  keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
  adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek
  általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
  alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 3. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
  vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
  beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 4. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
  más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
  elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
  jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 5. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

4
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat
ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz
kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet
sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).

 1. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

5

ADATKEZELÉSEK
WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
  Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció

lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja
és az Elker tv. 13/A.
§ (3) bekezdése.

Jelszó A felhasználói fiókba történő
biztonságos belépést szolgálja.

a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja
és az Elker tv. 13/A.
§ (3) bekezdése.

Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a
vásárláshoz, a szabályszerű
számla kiállításához, az elállási
jog gyakorlásához szükséges.

E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a
számlázással, vagy a
szállítással kapcsolatos
kérdések hatékonyabb
egyeztetése.

Számlázási név és cím A szabályszerű számla
kiállítása, továbbá a szerződés
létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó
díjak számlázása, valamint az
azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése.

 1. cikk (1) bekezdés
  c) pontja, és a
  számvitelről szóló
 2. évi C. törvény
 3. § (2) bekezdése

Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé

tétele. a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja
és az Elker tv. 13/A.
§ (3) bekezdése.

A vásárlás/regisztráció
időpontja

Technikai művelet
végrehajtása.

A vásárlás/regisztrációkori IP
cím

Technikai művelet
végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes
adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
  azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a
  GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
  törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a
 3. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

6

tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok
esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
  személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és
  marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
   Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
  való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
   az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
  bármely időpontban történő visszavonásához.
 3. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
  kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
  tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 2092 Budakeszi, Reviczky utca 124. címen,
 • e-mail útján az info@dermartist.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 (30) 215 5605 számon.
 1. Az adatkezelés jogalapja:
  7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
  7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
  törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
  nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy
  kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
  ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
  azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
  7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1)
  bekezdés c) pontja.
  7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári
  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.
  6:22. § [Elévülés]
  (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
  (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
  (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
  (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
 2. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

7

 1. Tájékoztatjuk, hogy
   az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
   köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
   az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a
  rendelését feldolgozni.
 2. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

8

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Szállítás

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
  2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
  info@gls-hungary.com
  Telefonszám: +36 29 886-694
  https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím,
  telefonszám, e-mail cím.
 4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás
  lebonyolításáig tart.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 8. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

9

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  Tárhely.Eu Kft.
  Telefon: +36 1 789 2 789
  FAX: +36 1 789 3 789
  E-mail: support@tarhely.eu
  Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.
  Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
  személyes adat.
 4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a
  tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a
  tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az
  elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
  törvény 13/A. § (3) bekezdése. Jogos érdek a weboldal megfelelő üzemeltetése,
  támadások, csalások elleni védelem.
 8. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

10

CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS):
Online fizetés

 1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés
 2. Címzett megnevezése és elérhetősége:
  OTP Mobil Szolgáltató Kft.
  Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
  E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
  Telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím
 4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása
  és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések
  ellenőrzése)
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés
  lebonyolításáig tart.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az
  adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.
 8. Az érintett jogai:
  a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a
  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az
  adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles
  körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
  nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
 9. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

11

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez
  használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”,
  melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,
  időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”
  nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama Kezelt adatkör

Munkamenet
sütik (session)

Az elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,
valamint az
információs
társadalmi
szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló

 1. CVIII. törvény
  (Elkertv.) 13/A. § (3)
  bekezdése

A vonatkozó
látogatói
munkamenet
lezárásáig tartó
időszak

connect.sid

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
  használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
  lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
  általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
  cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton
  keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
  kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához
  a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 4. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

12

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
 2. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten
  hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
  regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 3. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat
  ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait
  kezelje.
 4. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
  indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben
  Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát
  törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
  Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 5. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
  Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre/akciós
kuponokra való feliratkozás
lehetővé tétele.

Az érintett
hozzájárulása,

 1. cikk (1) bekezdés a)
  pontja.
  A gazdasági
  reklámtevékenység
  alapvető feltételeiről és
  egyes korlátairól szóló
 2. évi XLVIII.
  törvény 6. § (5)
  bekezdése.

A feliratkozás időpontja Technikai művelet
végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet
végrehajtása.

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push
  üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,
  termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló
  nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
  személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és
  marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

13

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
   Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
  való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
   az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
  bármely időpontban történő visszavonásához.
 2. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
  kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
  tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 2092 Budakeszi, Reviczky utca 124. címen,
 • e-mail útján az info@dermartist.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 (30) 215 5605 számon.
 1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 2. Tájékoztatjuk, hogy
   az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
   köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
   az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk
  Önnek hírlevelet küldeni.
   a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
  visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 3. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

14

PANASZKEZELÉS

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
  Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.
 2. cikk (1) bekezdés c)
  pontja, és a
  fogyasztóvédelemről
  szóló 1997. évi CLV.
  törvény 17/A. § (7)
  bekezdése.

E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt
termékekkel kapcsolatosan
felmerülő minőségi kifogások,
kérdések és problémák
kezelése.

 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő,
  panaszt tevő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról
  felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a
  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5
  évig kell megőrizni.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
  személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és
  marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
   Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
  való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
   az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
  bármely időpontban történő visszavonásához.
 5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
  kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
  tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 2092 Budakeszi, Reviczky utca 124. címen,
 • e-mail útján az info@dermartist.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 (30) 215 5605 számon.
 1. Tájékoztatjuk, hogy
   a személyes adat szolgáltatása szerződéses és jogi kötelezettségen alapul.
   a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
   köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
   az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk
  kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.
 2. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

15

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
  Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon
  regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
  Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és
  „lájkolta” a weboldalt.
 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
  termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
  „lájkolása”, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok
  megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
  adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
  kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon
  tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az
  adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
  lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
  kezeléséhez a közösségi oldalakon.
 6. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

16
ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,
  esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-
  mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.
  megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként
  megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év
  elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
  tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
  szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok
  közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és
  az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,
  amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 6. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

17

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 1. A hozzáférés joga
  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
  van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt
  információkhoz hozzáférést kapjon.
 2. A helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
  az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,
  Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
  nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 3. A törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az
  Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre
  vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott
  feltételek esetén.
 4. Az elfeledtetéshez való jog
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
  elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
  ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
  hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó
  személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
  másodpéldányának törlését.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
  feltételek valamelyike teljesül:
   Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
  személyes adatok pontosságát;
   az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
  de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez;
   Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
  elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 6. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

18

 1. Az adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére
  bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
  formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
  adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
  személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)
 2. A tiltakozáshoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
  személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
  profilalkotást is.
 3. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult
  arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő
  kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
  kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
  történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
  kezelhetők.
 4. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált
  adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
  joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
   Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
  szükséges;
   meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
  lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
  védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
   Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
  INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
  beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán
  hozott intézkedésekről.
  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
  adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
  hónapon belül tájékoztatja Önt.
  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
  legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
  az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be
  valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 5. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

19

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő
szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza
lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgáló eljárást.
Az oldal SSL titkosítást használ. Az adatok jelszóval védettek, melyeket titkosítva
tárolnak.
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett
adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint
például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;

 1. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

20

 az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti
az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell
hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN
Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát
törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem
határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente
felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának
megvalósulásához szükséges-e.
Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e
dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a
Hatóság rendelkezésére bocsátja.

 1. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

21

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. december 7. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – DERMARTIST.HU]

22

ZÁRSZÓ
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
  PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
   információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  1. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
   információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a
   13/A. §-a)
  1. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
   gyakorlat tilalmáról;
  1. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
   egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  1. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  1. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
  vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
  tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
Adatkezelési tájékoztató letöltése PDF-ként